Testimonials

Leo J. Dillon is certified as a Specialist in Workplace Safety and Insurance Law by The Law Society of Ontario

"શ્રી ડીલ્લોન અને તેમની ઓફિસનો સ્ટાફ ખૂબ જ મદદગાર, દયાળુ અને સંભાળ આપનાર છે. તેઓ વિસ્તૃત પરિવાર જેવા છે. તેઓએ મારા ડબ્લ્યુએસઆઇબી દાવાની રજૂઆત ખૂબ વ્યવસાયિક રૂપે કરી છે જેના પરિણામે તે સફળ થાય છે. ક્લેમ બંધ થયા પછી પણ ઓફિસ ફિસ મારા સંપર્કમાં છે. શ્રી ડિલન કરતાં કોઈએ મને સારી રીતે મદદ કરી ન શકે."
----- TRANSLATED ----

"Mr. Dillon and his office staff have been very helpful, kind and caring. They are like an extended family. They have represented my WSIB claim very professionally resulting it to be successful. Even after the claim is closed the office is still in touch with me. No one could have helped me better than Mr. Dillon."
"The staff and Mr. Dillon were great and they fought for me very well. They answered all my concerns and helped me with what I wanted done. Mr. Dillon always told me to be myself and tell it as it happen and I liked that very much and have so much respect for him. Mr. Dillon fought for me even though WSIB took a long time and he won my case. Many times I doubted myself with my case but it worked out well. Mr. Dillon is an honest person and he does not make false promises if he cannot do it. I recommend him to anyone who needs a lawyer."
"Leo como homem é uma pessoa excelente e não há outro advogado como ele. Como cliente dele, só posso agradecê-lo pelo trabalho que ele fez por mim. Ele se esforça para todos os seus clientes. Sou grato por tudo o que ele fez por mim e minha família."
----- TRANSLATED ----

"Leo as a man is an excellent person and there is no other lawyer like him. As his client, I can only thank him for the work he has done for me. He strives for all his clients. I am grateful for everything he has done for me and my family"
"I came to Leo Dillon at a very rough time in my life. Not knowing where to turn or how to cope with all details. Leo stood with me like an old friend at a time friends were lacking. Leo was confident and assuring, in my opinion, the only man for the job. He stood up for me and all my issues. I am grateful to have met this man. There is no doubt he truly cares. Thank you Leo for all you’ve done."
"ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿu ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ. ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱ andਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ. ਲਿਓ ਜੇ. ਡਿਲਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ."
----- TRANSLATED ----

"There are not enough words to describe how much I appreciate what Leo's office has done for me. I came to him with a broken heart and he helped me secure all benefits that I deserved as an injured worker. He saved my life. His team has always taken the time and explained everything in my own language. There can be no one better than Leo J. Dillon Professional Corporation."
"Leo J Dillon is very professional, has a good understanding of Law and judgement. I have always received prompt, courteous service, advice and information that is complete and more than adequate. A very friendly staff who for the most part has good intentions."
"ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਲਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ. ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ."
----- TRANSLATED ----

"Mr. Dillon is excellent. His team is thoughtful, caring, trustworthy and knowledgeable. I would highly recommend anyone needing legal services in WSIB matter. He has worked to help me get maximum benefits. The best policy he has is that you only pay your share once the claim has settled."
"I was very happy with the staff at Mr. Dillon’s office. They were good to me. Mr. Dillon fought very well for my rights and I got very good results. It was all Mr. Dillon’s professional help towards me."
"Я был клиентом Leo J. Dillon Professional Corporation более 8 лет. Потом я получил серьезную травму на работе. Мне нужен был представитель в WSIB. Обратиться в эту юридическую фирму нам посоветовали люди, которые уже получили там добро, соответствующую услугу. Также могу порекомендовать эту компанию для юридической поддержки в отношениях с WSIB. Сотрудники этой компании очень приятные, старательные и открытые в отношениях с клиентом. Они четко, профессионально, добросовестно и честно выполняют поставленные задачи, своевременно сообщают обо всех изменениях в файле. Качественно подготовим документы для WSIB, предоставим необходимые консультации. Помогите подготовиться к слушанию WSIB. Они стараются помочь клиенту добиться максимальной денежной компенсации причиненного ущерба и мерами по восстановлению здоровья. Поэтому советую при необходимости воспользоваться услугами LEO J. DILLON PROFESSIONAL CORPORATION."
----- TRANSLATED ----

"I have been a client of Leo J. Dillon Professional Corporation for over 8 years. I had a serious work injury. I needed a representative at the WSIB. We were advised to contact this law firm by previous clients who have already received good, appropriate service there.

I can also recommend this company for legal support in relations with WSIB. The employees of this company are very pleasant, diligent and open in their relationships with the client. They clearly, professionally, conscientiously and honestly fulfill the intended agreements, timely inform about all changes in the file. Qualitatively prepare documents for the WSIB, provide the necessary advice. Help prepare for the WSIB hearings.

They try to help the client achieve maximum monetary compensation for the damage suffered and measures for the possible restoration of health. Therefore, I advise you to use the services of "LEO J. DILLON PROFESSIONAL CORPORATION" when necessary."
"I was very happy with the job that Mr. Dillon and his staff did for me. Mr. Dillon took my case when I was overwhelmed while trying to deal with my case on my own. A friend recommended me to Mr. Dillon and he took my case. All of Mr. Dillon’s staffs were very helpful and responded to any concerns I had about my case appropriately. They kept up regular correspondence with me and were very friendly. I would recommend Mr. Dillon’s law firm to anyone that is in need of a lawyer because I am very pleased with the service that Mr. Dillon and his team provided for me. "
"श्री लियो डिलन और उनके कर्मचारी बहुत पेशेवर हैं। वे ग्राहक के मुद्दों को सुनते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिनिधित्व करने पर काम करते हैं। अद्भुत टीम!!"
----- TRANSLATED ----

"Mr. Leo J. Dillon and his staff are very professional. They listen to the client's issues and works on representing with their best. Wonderful team!"
"I was referred to Leo and later spoke with him. I found him to be kind and welcoming. He listened attentively to my concerns and helped me in every possible way. Both Mr. Dillon and his staff did an excellent job. I was satisfied with the outcome and will recommend his firm to anyone seeking legal help for their WSIB matters."
"Z. Leo J.Dillon eshte shume serioz ne punen qu ai ben. Ka nje ekip te mrekullullushem me experience qe besojne ne punen e tyre, rrespektojne e punojne me pergjegjesi per klientet. Per te arritur sukses."

----- TRANSLATED ----

"Mr. Leo J. Dillon is very serious lawyer in the work he does. He has good experience and wonderful people who believe in their work. They respect and work hard for their customers to succeed!"
"2005年我在工作中受伤。自认为逻辑与辩驳能力还行, 所以一直是单枪匹马与WSIB进行通常的互动直至各种上诉, 我自己花了十多年的时间。 两个教训:语言障碍的瓶颈 - 英语水平达不到得心应手(正常生活,工作英语简直是不够的)这也是我们许多移民的瓶颈. 专业知识的缺乏 - 对政府及WSIB相关的政策, 我们不了解规定, 就更别提熟悉和精通了。临时抱佛脚按照WSIB注明的规定去反驳其决定就已经失去5分了。更何况WSIB明明知道做了错误的决定,依然不改,一个势单力薄的我 通过网络查得 Leo J. Dillon Professional Corporation 等几家代理公司,经过各项综合考量,我决定请 Leo 先生及其团队作为我的代理 截至目前为止,在这3年多的日子里,我非常满意Leo先生及其团队的表现 - 可以明确体会及领略到 Leo 先生及其团队的专业水平及敬业精神。 在此 我认真地推荐 Leo 先生及其团队 (Leo J. Dillon Professional Corporation) 作为您的WSIB相关的案例代理"
----- TRANSLATED ----

"I was injured at work in 2005 and managed my file, including appeals for 10 years. My English language and logical skills are good but eventually I realised that I should have had professional help interpreting the legal language, policies and regulations in order to achieve all due entitlements. After researching and careful consideration at several options I selected Leo J. Dillon Professional Corporation as my representative. I appreciate the professionalism and dedication of the team and would seriously recommend them for any WSIB issues."
"ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਲਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਇਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਲਨ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀਵਾਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ."
----- TRANSLATED ----

"Mr. Dillon's office has successfully handled my WSIB claim. He has an expert team that listens to your concerns and helps you in the best possible way. They have people who can communicate in our own language. Mr. Dillon is an expert and he and his team is very empathetic. I would recommend injured employees to seek his help."